Bashas'

Address: 
650 N. Main
85939 Taylor
Phone: 
928-536-2050